Tài liệu VĂN BẢN HỢP NHẤT 43/VBHN-NHNN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thảo luận trong 'Văn bản pháp luật về hóa đơn chứng từ' bắt đầu bởi Hoa Nguyen, 3 Tháng mười hai 2016.

 1. Hoa Nguyen

  Hoa Nguyen Administrator Thành viên BQT

  VĂN BẢN HỢP NHẤT 43/VBHN-NHNN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
  ------------------------------------------------------------------------

  NGHỊ ĐỊNH
  Về thanh toán không dùng tiền mặt
  Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
  Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
  Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
  Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
  Chính phủ ban hành Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt[1],

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Nghị định này quy định về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm: mở và sử dụng tài khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; dịch vụ trung gian thanh toán; tổ chức, quản lý và giám sát các hệ thống thanh toán.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
  2. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
  3. Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi chung là người sử dụng dịch vụ).

  Điều 3. Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế
  1. Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối hoặc các thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia.
  2. Trong thanh toán quốc tế, trường hợp pháp luật Việt Nam chưa quy định thì áp dụng tập quán quốc tế, nếu không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.
  ............................
  ...........................
  Điều 27. Hiệu lực thi hành
  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013.
  2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

  Điều 28. Trách nhiệm thi hành
  1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
  VBHN43.VBHN_NHNN_1.jpg
  Các bạn xem nội dung đầy đủ của văn bản theo file đính kèm

  *********
  03/12/2016 - Hoa Nguyen
  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này