Chia sẻ Công văn số 1713/TCT-KK Về giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư khác tỉnh/TP