Chia sẻ Công văn số 7373/TCHQ-TXNK về việc triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử