Chia sẻ Công văn số 896/TCT-DNNCN: Tăng cường hỗ trợ cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19