Chia sẻ Công văn số 969/TCHQ-TXNK về việc thực hiện thông tư số 06/2021/TT-BTC