Chia sẻ Nghị định 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý Khu du lịch quốc gia.

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
11,718
Thích
6,402
(BCTC) Ngày 19/5/2022, Chinh phủ ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quan lý Khu du lịch quốc gia(KDLQG).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Theo đó, các loại hình tổ chức quản lý KDLQG, gồm: đơn vị quản lý KDLQG thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; ban quản lý KDLQG cấp tỉnh và doanh nghiệp đầu tư(DNĐT) hình thành KDLQG.

Trong đó, cơ cấu tổ chức và hoạt động của DNĐT hình thành KDLQQG thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan. DNĐT hình thành KDLQG có nhiệm vụ, quyền hạn, như: bảo đảm an toàn cho du khách, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; nghiên cứu đánh giá sức chứa của KDLQG để quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên du lịch.

DNĐT hình thành KDLQG còn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn, thuyết minh phục vụ du khách; cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển KDLQG, phát triển thương hiệu, sản phẩm, tổ chức xúc tiến, quảng bá, cung cấp thông tin trong phạm vi KDLQG...

Link tải: Nghị định số 30/2022/NĐ-CP
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1