Chia sẻ Bán hóa đơn trái phép gần 2.000 tỷ đồng, sợ thật