Chia sẻ Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

gmo.kaike

Kế Toán
Tham gia
12/7/21
Bài viết
12
Thích
2
1. Tổng hợp bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Hệ thống tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Bảng hệ thống sau đây được ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời bạn tham khảo hệ thống bảng kế toán dưới đây. Ghi nhớ bảng kế toán này sẽ mang lại lợi thế lớn cho các kế toán viên trong quá trình hạch toán kế toán.
Đối tượng áp dụng của thông tư này là: “Cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách Nhà nước.”
Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 1.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 2.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 3.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 4.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 5.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 6.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 7.png Bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp 8.png