Chia sẻ Công văn số 1040/TCHQ-TXNK về việc Hướng dẫn thuế suất thuế XK