Chia sẻ Công văn số 1043/TCHQ-GSQL về việc Vướng mắc C/O mẫu D