Chia sẻ Công văn số 1207/TCHQ-TXNK về việc Thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải