Chia sẻ Công văn số 2393/TCT-DNNCN không phát sinh chi trả lương ( Chi trả thu nhập) thì không phải khai thuế TNCN tháng/quý