Chia sẻ Công văn số 4171/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án điện năng lượng