Chia sẻ Công văn số 4173/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án điện năng lượng