Chia sẻ Công văn số 6043/CT-TTHT Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019