Chia sẻ Công văn số 7380/TCHQ-GSQL về khai báo thông tin vận đơn