Chia sẻ Công văn số 879/TCHQ-TXNK xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công bên ngoài