Chia sẻ Công văn số 993/TCHQ-TXNK về việc Thực hiện thuế CBPG, thuế CTC đối với mặt hàng đường mía