Chia sẻ Luật số 61/2020/QH14 về đầu tư

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
2,431
Thích
1,308
Ngày 17 tháng 06 năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật số 61/2020/QH14 về đầu tư.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2015/QH13, Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 28/2018/QH14 và Luật số 42/2019/QH14 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH14.

Link tải: Luật đầu tư số 61/2020/QH14

Link tải: Luật đầu tư số 67/2014/QH14

Link tải: Luật số 90/2015/QH13

Link tải: Luật số 03/2016/QH14

Link tải: Luật số 04/2017/QH14

Link tải: Luật số 28/2018/QH14

Link tải: Luật số 42/2019/QH14