Chia sẻ Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công