Chia sẻ Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội