APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán
1 / 5
1 / 5
2 / 5

Chia sẻ Thông tư số 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
3,223
Thích
1,585
Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trước khi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Thông tư này cho đến khi trái phiếu đáo hạn.

Link tải: Thông tư số 122/2020/TT-BTC

Link tải: Thông tư số 77/2020/TT-BTC

Link tải: Nghị định số 81/2020/NĐ-CP

Link tải: Nghị định số 153/2020/NĐ-CP

Link tải: Nghị định số 163/2018/NĐ-CP