Chia sẻ Thông tư số 17/2021/TT-BTC về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
5,448
Thích
2,906
Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Link tải: Thông tư số 17/2021/TT-BTC

Link tải: Thông tư số 14/2015/TT-BTC