Chia sẻ Thông tư số 42/2019/TT-BTC: Bãi bỏ việc miễn giảm thuế khi làm việc trong khu kinh tế