Chia sẻ Thông tư số 60/2020/TT-BTC Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài Chính ban hành về quản lý doanh nghiệp