Chia sẻ Thông tư số 87/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi pham hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước.