Chia sẻ Thông tư số 90/2019/TT-BTC về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.