Thảo luận V/v Nhà cung cấp tự hủy hóa đơn điện tử đã phát hành và gửi cho Khách hàng