Chia sẻ Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC về xử phạt hóa đơn