Chia sẻ Welcome to www.baocaotaichinh.vn và www.congdongketoan.vn

Thức Nguyễn Văn

Administrator
Thành viên BQT
Top Poster Of Month
Tham gia
3/11/18
Bài viết
6,630
Thích
3,888
Chào mừng anh chị em đến với www.congdongketoan.vnwww.baocaotaichinh.vn

02 Web này có gì cho anh chị em đây?

1. Thư viện tra cứu và tải vản bản pháp luật về kế toán, thuế, kiểm toán, tài chinh và các lĩnh vực liên quan

Link thư viện: https://baocaotaichinh.vn/thu-vien

2. Tra cứu hạch toán kế toán theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

Link tra cứu: https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200/

3. Tra cứu hạch toán kế toán theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Link tra cứu: https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133/

4. Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Link tra cứu: https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh/

5. Tra cứu Chương, Tiểu mục khi nộp thuế, phí

Link tra cứu: https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc/

6. Tin tức, các tình huống kế toán, thuế, kiểm toán... tham khảo

Link xem: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc

7. Tổng hợp các văn bản về kế toán thuế, kiểm toán, tài chính theo từng năm

Link xem: https://congdongketoan.vn/

8. Còn nữa sẽ update từ từ ^-^
=====================

A. Nghiên cứu những điểm mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hương dẫn một số điều của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14

- Những điểm mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP phần 1: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/n...ua-luat-quan-ly-thue--phan-1-960222445-449418

- Những điểm mới của nghị định số 126/2020/NĐ-CP phần 2: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/n...ua-luat-quan-ly-thue--phan-2-960222445-463477

- Những điểm mới của nghị định số 126/2020/NĐ-CP phần 3: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/n...ua-luat-quan-ly-thue--phan-3-960222445-386183

B. Mức phạt về thuế và hóa đơn chứng từ theo nghị định số 125/2020/NĐ-CP

- Mức phạt về thuế theo nghị định số 125/2020/NĐ-CP: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/q...-nghi-dinh-so-125-2020-nd-cp-960222445-102409

- Mức phạt về hóa đơn chứng từ theo nghị định số 125/2020/NĐ-CP: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/q...nghi-dinh-so-125-2020-nd-cp-2013258925-434180

C. Cày cuốc báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2020

- 40 điểm nhấn cần lưu ý khi lập BCTC và quyết toán thuế năm 2020: https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/4...inh--quyet-toan-thue-nam-2020-724537756-11222

- Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020 https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/h...e-thu-nhap-ca-nhan-nam-2020-2140054274-368351

- Hướng dẫn hạch toán kế toán sau khi kiểm tra thanh tra các năm trước https://baocaotaichinh.vn/tin-tuc/h...an-sau-khi-thanh-kiem-tra-thue-1824811908-243

- Tổng hợp các văn bản về thuế TNDN áp dụng trong năm 2020 https://congdongketoan.vn/threads/t...nhap-doanh-nghiep-ap-dung-cho-nam-2020.10756/

- Tổng hợp các văn bản về thuế TNCN áp dụng trong năm 2020 https://congdongketoan.vn/threads/t...-thu-nhap-ca-nhan-ap-dung-cho-nam-2020.10757/

- Tổng hợp các văn bản về thuế GTGT áp dụng trong năm 2020 https://congdongketoan.vn/threads/t...-gia-tri-gia-tang-ap-dung-cho-nam-2020.10760/

- Tổng hợp các văn bản về quản lý thuế áp dụng trong năm 2020 https://congdongketoan.vn/threads/t...t-ve-quan-ly-thue-ap-dung-cho-nam-2020.10758/

- Tổng hợp các văn bản về hóa đơn chứng từ áp dụng trong năm 2020 https://congdongketoan.vn/threads/tong-hop-cac-van-ban-phap-luat-ve-hoa-don-dung-cho-nam-2020.10759/

D. Chiến đấu cho năm 2021
- Nghiên cứu về hướng dẫn đăng ký thuế theo thông tư số 105/2020/TT-BTC https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/...c-ve-huong-dan-dang-ky-thue-1178433928-131347

- Nghiên cứu về luật lao động và nghị định số 145/2020/NĐ-CP https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/...ao-dong-va-quan-he-lao-dong-2118160574-213179

- Nghiên cứu thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH để làm hợp đồng năm 2021 cho chuẩn theo luật lao động mới https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/...huc-nang-sinh-san--nuoi-con-2118160574-186350

- Nghiên cứu về hóa đơn điện tử theo nghị định số 123/2020/NĐ-CP https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/...uy-dinh-ve-hoa-don--chung-tu-1647512103-19478
 

Ứng dụng BCTC

APP BCTC - Hỗ trợ kế toán, kiểm toán

LIÊN KẾT WEBSITE

1. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-200

2. Tra cứu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
https://baocaotaichinh.vn/thong-tu-133

3. Tra cứu ngành nghề kinh doanh
https://baocaotaichinh.vn/nganh-nghe-kinh-doanh

4. Tra cứu chương, tiểu mục nộp thuế
https://baocaotaichinh.vn/ma-chuong-tieu-muc

5. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho IPHONE
https://apps.apple.com/us/app/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0i-ch%C3%ADnh-bctc/id1459288162

6. Tải APP Báo Cáo Tài Chính dành cho ĐT khác
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bctc.myapp&hl=vi

7. Trang đăng ký kinh doanh
https://dangkykinhdoanh.gov.vn

8. Trang thuế điện tử
https://thuedientu.gdt.gov.vn

9. Trang cổng thông tin BHXH Việt nam
https://baohiemxahoi.gov.vn

10. Trang tổng cục hải quan
https://www.customs.gov.vn

11. Trang Dịch vụ công quốc gia
https://dichvucong.gov.vn

12. Bộ tài chính
https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn

13. Trang tra cứu MST TNCN
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

14. Tra cứu hóa đơn đã phát hành hay chưa
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

15. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

16. Tra cứu tờ khai hải quan
http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

17. Tra cứu bảo hiểm
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/diem-thu-dai-ly.aspx

18. Tra cứu nợ thuế (Hải quan)
https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

19. Quyết định cưỡng chế hóa đơn
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1